.

SENA
Reforestation

มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านการปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ 

ทั้งในพื้นที่ของภาครัฐ และภาคเอกชน

.

SENA
Reforestation

มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านการปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่ของภาครัฐ และภาคเอกชน

เพราะเราชื่อว่า

ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต

ที่สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์

SENA Reforestation มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านการปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า
และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่ของภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อเป็นแหล่งดูดซับ/กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ…

เพราะเราชื่อว่า

ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต

ที่สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์

SENA Reforestation มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านการปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่ของภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อเป็นแหล่งดูดซับ/กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ…

ดำเนินการปลูก ดูแล และบำรุงรักษา ด้วยความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่เป็นอย่างดี