คาร์บอนเครดิตคืออะไร

Written by

คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลด/กักเก็บได้จากการดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิต อาทิ โครงการ T-VER ภาตใต้มาตรฐานของประไทย

คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลด/กักเก็บได้จากการดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิต อาทิ โครงการ T-VER ภาตใต้มาตรฐานของประไทย หรือ ภายใต้มาตรฐานสากล อาทิ Verra, gold standard, J-VER, K-VER เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตได้นั้น มี 2 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction) เช่น การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า การจัดการขยะหรือของเสียอย่างถูกวิธี เป็นต้น (2) กิจกรรมการกักเก็บ/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (GHG Removal) เช่น การปลูกป่าและฟื้นฟูป่า การติดตั้งเทคโนโลยีกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยโดยตรงหรือดูดกลับจากชั้นบรรยากาศ เป็นต้น

Please follow and like us: