SENA Reforestation

เกี่ยวกับเรา

SENA Reforestation

SENA Reforestation

SENA Reforestation มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านการปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเป็นแหล่งดูดซับ/กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สมดุล โดยส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกและความหวงแหนในการอนุรักษ์ป่า ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการปลูกป่า ดูแลและบำรุงรักษาป่าภายใต้การดำเนินโครงการของ SENA Reforestation รวมถึงประโยชน์สูงสุดจากการรับรอง carbon credit ภาคป่าไม้ และแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตภายในประเทศและในระดับสากล อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประชาคมโลก และส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065”

SENA Reforestation มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านการปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่ของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นแหล่งดูดซับ/กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สมดุล โดยส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกและความหวงแหนในการอนุรักษ์ป่า ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนด้วยการปลูกป่า ดูแล และบำรุงรักษาป่าภายใต้การดำเนินโครงการของ SENA Reforestation รวมถึงประโยชน์สูงสุดจากการรับรอง carbon credit ภาคป่าไม้ และแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตภายในประเทศและในระดับสากล อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประชาคมโลก และส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065” 

 

[ VISION ]

“เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของประเทศ ที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย
Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065
และเป็นองค์กรหลักที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้
ส่งเสริม Carbon Neutrality ร่วมกับสังคมและชุมชนในพื้นที่”

[ VISION ]

“เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของประเทศที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065 และเป็นองค์กรหลักที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้ ส่งเสริม Carbon Neutrality ร่วมกับสังคมและชุมชนในพื้นที่”

[ MISSION ]

[ MiSSION ]