โครงการ “SENA Reforestation” จ.สระบุรี

Written by

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)โครงการ “SENA Reforestation” จ.สระบุรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)“SENA Reforestation” Saraburi Project
เจ้าของโครงการบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ประเภทโครงการป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
ที่ตั้งโครงการตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
พิกัดแปลงปลูกป่า14.818977, 101.11107
ระยะดำเนินโครงการ10 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575
คาร์บอนเครดิตปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (tCO2eq/year)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO2eq)

รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO2eq)
รายละเอียดโครงการโครงการ “SENA Reforestation” จ.สระบุรี เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด มีวัตถุประสงค์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงในการจ้างงานและสร้างรายได้เสริม รวมถึง ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการขอรับคาร์บอนเครดิต เพื่อนำมาชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ก่อนการดำเนินโครงการพื้นที่แห่งนี้ไม่มีสภาพความเป็นป่า เดิมเป็นพื้นที่รกร้างและใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น โดยมีพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมด 216 ไร่ ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมการปลูก การดูแล และการจัดการอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้
Please follow and like us: