SENA Reforestation

โครงการของเรา

โครงการที่ยังดำเนินการอยู่

โครงการ “SENA Reforestation” จ.สระบุรี

โครงการ “SENA Reforestation” จ.สระบุรี เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด มีวัตถุประสงค์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงในการจ้างงานและสร้างรายได้เสริม

โครงการ “SENA Reforestation” พัทยา คันทรี่ คลับ

โครงการ “SENA Reforestation” พัทยา คันทรี่ คลับ เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงในการจ้างงานและสร้างรายได้เสริม