Sena Reforestation ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่า ณ จังหวัดแพร่

Written by

วันที่ 4-7 เมษายน 2566 SENA Reforestation นำทีมโดยคุณทัศนัย ว่องวิกย์การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 39 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 34,530 ไร่

วันที่  4-7 เมษายน 2566 SENA Reforestation นำทีมโดยคุณทัศนัย ว่องวิกย์การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 39 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 34,530 ไร่ ซึ่งกระจายอยู่ในจังแพร่และจังหวัดน่าน การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะสำรวจของ SENA Reforestation ได้รับเกียรติจาก คุณศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ SENA Reforestation ที่ให้ความสนใจปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งทรัพยากรของชาติ อีกทั้งแนะนำเจ้าหน้าที่นำสำรวจแปลง คุณสุวิทย์ จินดาวรรณ หัวหน้าฝ่ายผลิตกล้าไม้ และคณะ ที่จะอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่สำรวจแปลงและสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าตลอดการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ คณะสำรวจของ SENA Reforestation ยังได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ในการต้อนรับและนำสำรวจแปลงปลูกป่า พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และแนะนำวิธีการปลูกป่าที่เหมาะกับโครงสร้างป่าไม้ในท้องถิ่น คุณสราวุธ วงศ์ยะ ผู้นำชุมชนและคุณสุวิทย์ จินดาวรรณ  เจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่ เล่าว่า อดีตในบริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าบางส่วนถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย เช่น ไร่ข้าวโพด ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มเฝ้าระวังไม่ให้ถูกบุกรุก และป้องกันไฟป่า เพื่ออนุรักษ์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งหากินและเก็บของป่าของชาวบ้าน เช่น ไข่มดแดง ผักหวาน ล่าสัตว์ เป็นต้น

Please follow and like us: