Sena Reforestation ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่า ณ จังหวัดกำแพงเพชร

Written by

วันที่  28-29 เมษายน 2566 SENA Reforestation โดยคุณวีระพงษ์ คำยันต์ ผู้จัดการอาวุโส และ คุณอัฐพล บุญค่ำชู ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะทีมที่ปรึกษาโครงการฯ

วันที่  28-29 เมษายน 2566 SENA Reforestation โดยคุณวีระพงษ์ คำยันต์ ผู้จัดการอาวุโส และ คุณอัฐพล บุญค่ำชู ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 12 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,000 ไร่ การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะสำรวจของ SENA Reforestation ได้รับเกียรติจากคุณเสกสรรค์ กันโต หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.6 (น้ำดิบมะพร้าว) และคณะ ในการต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่า

จากการลงสำรวจ พบว่า แปลงส่วนใหญ่เป็นประเภทป่าเต็งรังและเป็นพื้นที่บุกรุกทำไร่มันสำปะหรัง ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจหยึดและหมายแนวขอบเขตป่า พร้อมกับ วางแผนรับมือป้องกันการถูกบุกรุกซ้ำด้วยวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ดินผ่านระบบภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ถูกบุกรุกซ้ำ และจัดตั้งเครือข่ายป้องกันไฟป่าของแต่ละหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้จากกรมป่าไม้และองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรือนเครือข่าย เพื่อผลิตกล้าไม้สำหรับโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า คุณอนุวัฒน์ จันทสิทธ หัวหน้าศูนย์ฯ ได้พาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกล้าไม้ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะ การดูแล รวมถึง กระบวนการทำให้กล้าแก่งก่อนนำลงปลูก โดยศูนย์ฯ สามารถผลิตกล้าไม้ได้สูงถึงปีละ 150,000 กล้า สามารถแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนได้ตลอดทั้งปีและส่งให้โครงการฯ ได้บางส่วน

Please follow and like us: