SENA REFORESTATION ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่า ณ พัทยา คันทรี คลับ

Written by

วันที่  23 พฤษภาคม 2566 SENA Reforestation โดยคุณวีระพงษ์ คำยันต์ ผู้จัดการอาวุโส และ คุณอัฐพล บุญค่ำชู ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะทีมองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าในเขตพื้นที่พัทยา คันทรี คลับ

วันที่  23 พฤษภาคม 2566 SENA Reforestation โดยคุณวีระพงษ์ คำยันต์ ผู้จัดการอาวุโส และ คุณอัฐพล บุญค่ำชู ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะทีมองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าในเขตพื้นที่พัทยา คันทรี คลับ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 500 ไร่ การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะสำรวจของ SENA Reforestation ได้รับเกียรติจากทีมพัทยา คันทรี คลับ ในการต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่า

จากการลงสำรวจ พบว่า แปลงส่วนใหญ่ไม่มีสภาพความเป็นป่า เดิมเป็นพื้นที่รกร้างและใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ ได้แก่ มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมการปลูก การดูแล และการจัดการอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงในการจ้างงานและสร้างรายได้เสริม รวมถึง ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการขอรับคาร์บอนเครดิต เพื่อนำมาชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Please follow and like us: